08/06/2009

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt – Nga (sau đây gọi tắt là Hội đồng) theo tinh thần công văn số: 6166/VPCP-QHQT ngày 18/9/2008.

Hội đồng sẽ có hình thức tổ chức như sau:

- Ban lãnh đạo Hội đồng: gồm 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch là Tổng Giám đốc - Chủ tịch các doanh nghiệp lớn của Việt Nam có quan hệ và kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư tại thị trường Nga

- Ban cố vấn : gồm 6 đại diện cấp Vụ các Bộ ngành liên quan

- Ban Thư ký: đặt tại Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI, bao gồm các đại diện của Ban QHQT và các Ban chuyên môn của VCCI

- Mạng lưới Hội viên: Hội đồng hiện đã thu hút được hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 70 doanh nghiệp LB Nga và liên doanh Việt – Nga tham gia thành viên và hiện đang tiến hành hoạt động phát triển hội viên trong thời gian tới.

Các bạn có thể download đề án thành lập Hội đồng tại đây: De_an_thanh_lap_Hoi_dong_DN_Viet_Nga.pdf